06 21633127 info@vestingfietsen.nl
Adres: Vestingfietsen
Woudseweg 49
5275 JJ Den Dungen
Routebeschrijving

algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op, iedere offerte en overeenkomst tussen Vestingfietsen ‘s-Hertogenbosch, en een
opdrachtgever waarop Vestingfietsen ‘s-Hertogenbosch deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2. Indien Vestingfietsen ‘s-Hertogenbosch niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de
bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Vestingfietsen ‘s-Hertogenbosch in enigerlei mate het recht zou verliezen
om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
Artikel 2 Offertes
1 Alle offertes van Vestingfietsen ‘s-Hertogenbosch zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is
gesteld. Een offerte vervalt indien het onderdeel waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2 Vestingfietsen ‘s-Hertogenbosch kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan
begrijpen dat de offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3 De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is
Vestingfietsen ‘s-Hertogenbosch daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende
aanvaarding tot stand, tenzij Vestingfietsen ‘s-Hertogenbosch anders aangeeft.
5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Vestingfietsen ‘s-Hertogenbosch niet tot het verrichten van een gedeelte van de
opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst
1.De overeenkomst tussen Vestingfietsen ’s-Hertogenbosch en de opdrachtgever komt tot stand wanneer Vestingfietsen
'’s-Hertogenbosch en de opdrachtgever een opdrachtbevestiging of offerte ondertekenen;ofwel wanneer Vestingfietsen
’s-Hertogenbosch een schriftelijke bevestiging stuurt aan de opdrachtgever van een telefonisch aanmelding of opdracht.
Artikel 4 Annulering door de opdrachtgever.
1. De opdrachtgever heeft het recht om de opdracht geheel of gedeeltelijk te annuleren .
2. Wanneer een opdrachtgever een door Vestingfietsen ’s-Hertogenbosch geaccepteerde opdracht geheel of gedeeltelijk
annuleert, is hij gehouden aan Vestingfietsen ’s-Hertogenbosch te vergoeden:
a later dan 2 weken voor aanvangsdatum uitvoering 100%
b tussen 2 en 4 weken voor aanvangsdatum uitvoering 90%
c tussen 4 en 8 weken voor aanvangsdatum uitvoering 50%
d tussen 8 en 13 weken voor aanvangsdatum uitvoering 25%
Artikel 5 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. Vestingfietsen ‘s-Hertogenbosch is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond
en met directe ingang te ontbinden, indien:
- de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst Vestingfietsen ‘s-Hertogenbosch ter kennis gekomen omstandigheden goede grond
geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
- Indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Vestingfietsen ‘s-Hertogenbosch kan worden
gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Vestingfietsen ‘s-
Hertogenbosch gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
- indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of
ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Vestingfietsen ‘s-Hertogenbosch kan worden
gevergd.
2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Vestingfietsen ‘s-Hertogenbosch op de Opdrachtgever
onmiddellijk opeisbaar. Indien Vestingfietsen ‘s-Hertogenbosch de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij
zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
3. Indien Vestingfietsen ‘s-Hertogenbosch op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is
hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of
schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling
is verplicht. .
Artikel 6 Overmacht
1. Vestingfietsen ‘s-Hertogenbosch heeft het recht om zich uit een opdracht terug te trekken,wanneer een goedr
opdrachtuitvoering wordt belemmerddoor veranderingen die zich aan haar invloed onttrekken.(overmacht)
Mocht de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging overgaan, dan heeft Vestingfietsen ’s-Hertogenbosch recht op
compensatie conform de voorwaarden genoemd in artikel 4 leden 2 en 3 van deze leveringsvoorwaarden,
Artikel 7 Betaling
1. Betaling dient bijgeschreven te zijn op de bankrekening van Vestingfietsen ’s-Hertogenbosch 14 dagen voor aanvang van de
uitvoeringsdatum. Mocht er een faktuur gezonden worden dan dient deze binnen 14 dagen na faktuurdatum voldaan te
worden. Mocht de faktuur verzonden worden 14 dagen voor uitvoeringsdatum dan dient deze per omgaande betaald te
worden.
2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in
verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd. De opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand,
tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal
worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig
verschuldigde bedrag.
3. Vestingfietsen ‘s-Hertogenbosch heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste
plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de
hoofdsom en de lopende rente.
Artikel 8 Garanties.
1. De door Vestingfietsen ‘s-Hertogenbosch te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het
moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. Indien een opdrachtgever schade lijdt ten gevolge van aan Vestingfietsen ’s-Hertogenbosch toerekenbare tekortkomingen bij
de uitvoering van de overeenkomst, aanvaardt Vestingfietsen ’s-Hertogenbosch deze aansprakelijkheid, doch slechts indien
deze door de aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voor zover de verzekeraar tot uitkering overgaat..
Artikel 10 Vrijwaring
1. De opdrachtgever vrijwaart Vestingfietsen ‘s-Hertogenbosch voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de
uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Vestingfietsen ‘s-Hertogenbosch
toerekenbaar is.
2. Indien Vestingfietsen ‘s-Hertogenbosch uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever
gehouden Vestingfietsen ‘s-Hertogenbosch zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van
hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen,
dan is Vestingfietsen ‘s-Hertogenbosch, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en
schade aan de zijde van Vestingfietsen ‘s-Hertogenbosch en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en
risico van de Opdrachtgever.
Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Vestingfietsen ‘s-Hertogenbosch partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing, Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een
geschil in onderling overleg te beslechten.
De algemene leveringsvoorwaarden van Vestingfietsen ’s-Hertogenbosch zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ’s-
Hertogenbosch.